Alumni

Postdoctoral Fellows

Ke Zhao Du
Samuel Duan
Julie Euvrard
Tianyang Li
Bayrummurad Saparov
Donghyeop Shin
Jon-Paul Sun

PhD Students

Wiley Dunlap-Shohl
Qiwei Han
Xuan Huang (Visiting Scholar)
Maryam Khazee (Visiting Scholar)
Jie Liu (Visiting Scholar)

Undergraduates

Maxine Gorelick
Alexis Harrell
Jacob C. Liang
Sagar Shah
Jiwoo Song